Stadgar

Stadgar för Midnimo Kulturförening

§ 1 Namn
Föreningens namn är Midnimo Kulturförening och den är en ideell allmännyttig förening.

§ 2 Säte
Föreningens säte är Gamleby.

§ 3 Vision
Föreningens mål med verksamheten är:

 • Att leda till en positiv integration för sina medlemmar i Sverige
 • Att förebygga all former av droger och andra skadliga missbruk
 • Att vara träffpunkt för sina medlemmar i Gamleby och dess nära liggande område

§ 4 Mål & Syfte
Föreningens mål är att sina medlemmar skall få möjlighet att integreras i det svenska samhället samt få en mötesplats där ungdomar och andra medlemmar kan träffas i sina fritider.

Föreningen skall vara en mötesplats för dem som saknar andra fritidsalternativ, unga, äldre och andra som är nya i Sverige. Föreningen skall verka för att sprida och delge kunskaper om sina medlemmar i Sverige och i Gamleby. Vidare skall föreningen stärka idé-, metod-, och erfarenhetsutbyte mellan institutioner och organisationer som arbetar med integration, ungdomsfrågor och övriga frågor som är relaterade till den verksamhet som föreningen bedriver.

Arbetet i föreningen skall bedrivas enligt grundläggande demokratiska principer och som överensstämmer de olika bestämmelser som finns för ideella organisationer i Sverige.
Verksamheten i föreningen skall ske utifrån de behöv och önskningar som föreningens medlemmar samt de prioriteringar som finns i föreningens stadgar.

§ 6 Användandet av föreningens namn
Användning av föreningens namn kan endast användas av behöriga personer i styrelsen. Ingen verksamhet få ske utan föreningens styrelse är informerade eller involverade i det specifika fallet.

§ 7 Oberoende
Föreningen är politiskt oberoende.

§ 8 Finansiering
Föreningens verksamhet kan bland annat finansieras genom inkomster av:
Medlemsavgifter
Bidrag från båda privata och statliga organisationer
Gåvor, bidrag, sponsring och donationer under förutsättning att inga krav är kopplade till bidraget som kan påverka föreningens integritet, intentioner och syften.

§ 9 Medlem
Alla som så önskar och vill kan bli medlemmar, och erhåller ifrån 18 års ålder rösträtt och valbarhet.
Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattas av organ inom föreningen.
Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Medlemmarna skall agera i enlighet med stadgarna och föreningens syften.

§ 10 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 11 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen skall ta tillvara medlemmarnas intressen och verka för föreningens framåtskridande.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.
Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmöte.

Styrelsen består av minst fem personer samt suppleanter. Ordföranden väljs för ett år, övriga medlemmarna väljs för två år. Styrelsen fastställer själv sina arbetsformer.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut fattas i första hand i konsensus. Skulle konsensus ej vara möjligt att uppnå fattas beslut genom enkel majoritet. Vid jämnt röstetal har ordförande utslagsröst. Suppleanter har rösträtt, om de ersätter ordinarie styrelsemedlem. Adjungerade personer har inte rösträtt.

Om någon av styrelsemedlemmarna inte kan fullfölja sitt uppdrag, kan styrelsen uppdra åt någon annan inom styrelsen att ersätta denna fram till nästa årsmöte.

§ 12 Årsmötet
Varje år under juni månad hålls förenings årsmöte och kallelse utskicka 4 veckor före årsmötet.

 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 • Val av justeringsmän, samt jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Fastställande av medlemsavgiften
 • Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Val av föreningens ordförande samt övriga styrelse i föreningen.
 • Rapporter och övrig information.
 • Mötet avslutas.

§ 13 Styrelsen
Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder viceordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:

 • Att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • Att föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • Att registrera och förvara skrivelser
 • Att tillse att fattade beslut verkställs
 • Att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören:

 • Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • Att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och andra organisationer m.fl. som finns att få
 • Att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • Att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet för att föra kassabok över föreningens räkenskaper
 • Att i förekommande fall lämna särskilda uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivar- respektive kontrolluppgifter
 • Att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar

§ 14 Rösträtt
Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på Årsmöte och Extra årsmöte.

§ 15 Extra årsmöte
Om en tredjedel av föreningens medlemmar eller minst tre styrelsemedlemmar eller en av revisorerna finner det nödvändigt att nyttja denna paragraf, skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Det extra årsmötet måste hållas senast 3 månader efter att skriftligt krav om detta inkommit till styrelsen. Endast de ärenden som nämnts i kallelsen skall behandlas.

§ 16 Firmatecknare
Ordföranden och kassören tecknar firman var för sig.

§ 17 Revisorer
Revisorer granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. De väljs på årsmötet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och innehar kunskap för granskningen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. Får ej vara jävig med styrelsemedlem.

§ 18 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är det samma som kalenderåret.

§ 19 Ändring av stadgar
För stadgeförändring krävs beslut därom på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara det ordinarie årsmötet. Det krävs 2/3 majoritet på båda mötena för beslut. Det skall vara minst två veckor mellan dessa möten. Samtliga medlemmar skall få personlig kallelse till dessa möten.

§ 20 Föreningens upplösning
För att upplösa föreningen krävs beslut därom på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara det ordinarie årsmötet. Det skall vara minst fyra veckor mellan dessa möten och av kallelsen framgå att upplösning skall behandlas. Samtliga medlemmar skall få en personlig kallelse till dem. Det krävs 2/3 majoritet på båda mötena för upplösning.

I det fall föreningen upphör skall skulder betalas och eventuellt ekonomiskt överskott överföras till verksamhet i enlighet med förenings syfte. Beslut om detta tas på sista årsmötet.

Ovanstående stadgar antagna vid förenings första årsmöte den 29 juni 2013.